Preskoči na glavni sadržaj
Opći uvjeti prodaje

1. Općenito

1.1 Svaka isporuka robe i usluga od strane tvrtke Rheonics kao prodavatelja kupcu („kupac“) podliježe ovdje navedenim Uvjetima i odredbama u mjeri u kojoj nisu izričito sklopljeni drugi sporazumi. Opći uvjeti i odredbe kupca koji nisu u skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama bit će primjenjivi samo u mjeri u kojoj je Rheonics izričito odobrio pismeno.

1.2 Bilo koja potraživanja koja se drže protiv Rheonics-a ne smiju se ustupiti trećim stranama.

1.3 Prodaja, preprodaja i odlaganje robe i usluga, uključujući bilo koju povezanu tehnologiju ili dokumentaciju, mogu regulirati švicarski, EU, američki propisi o kontroli izvoza, kao i propisi o nadzoru izvoza drugih zemalja. Svaka preprodaja robe zemljama pod embargom ili odbijenim osobama ili osobama koje koriste ili mogu koristiti robu u vojne svrhe, ABC oružje ili nuklearnu tehnologiju podliježe službenoj dozvoli. Kupac svojom narudžbom izjavljuje da je sukladan takvim zakonima i propisima i da se roba neće izravno ili neizravno isporučivati ​​u zemlje koje zabranjuju ili ograničavaju uvoz takve robe. Kupac izjavljuje da je dobio sve licence potrebne za izvoz i uvoz.

2. Informacije, savjetovanje

Informacije i savjetovanje u vezi s proizvodima i uslugama tvrtke Rheonics pružaju se onako kako postoje iz iskustva. Sve navedene vrijednosti kao dio istih, posebno podaci o performansama predstavljaju prosječne vrijednosti koje su određene eksperimentima u standardnim laboratorijskim uvjetima. Rheonics ne može preuzeti nikakvu obvezu svojih proizvoda da točno zadovolje navedene vrijednosti i područja primjene. Odjeljak 10. ovih Uvjeta regulira pitanja odgovornosti. Naše ponude podložne su promjenama i neobvezujućim, osim ako nisu izričito označene kao obvezujuće ili sadrže određeni rok za prihvaćanje.

3. Cijene

3.1 Cijene se odnose na opseg isporuke i usluga navedene u potvrdi narudžbe. Svaka dodatna ili posebna opskrba ili usluga dodatno će se fakturirati Kupcu.

3.2 Ako se izričito ne dogovorimo drugačije, za sve pošiljke bit će potrebno plaćanje unaprijed po primitku računa. U slučaju da smo pristali na plaćanje nakon isporuke, naše račune dospijeva i plaća Kupac u roku od 14 dana od primitka računa, osim ako na računu nije navedeno dulje razdoblje plaćanja.

3.3 Ako nije drugačije izričito ugovoreno, cijene se navode na temelju tvornice Rheonics Group koristeći ove Uvjete i odredbe. Kupac snosi sve dodatne troškove prijevoza, troškove pakiranja koji prelaze standardno pakiranje, javne naknade (uključujući porez po odbitku) i carine.

3.4 Kupac nema pravo na prijeboj ili zadržavanje, osim u onoj mjeri u kojoj mi nismo osporili protutužbu ili smo utvrdili konačnom i obvezujućom odlukom.

3.5 U slučaju prilagođenog proizvoda ili nedostupnosti kreditne olakšice za kupca, uvjeti plaćanja bit će plaćanje unaprijed, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

4. Dostava

4.1 Bilo koje vremensko razdoblje relevantno za određivanje datuma otpreme sukladno ovom §-u 4 (kako smo ga odredili kad se izvrši narudžba ili kako je drugačije ugovoreno) započinje (a) ako je dogovoreno plaćanje unaprijed, nakon što mi primimo puna kupoprodajna cijena (uključujući PDV i troškove dostave) ili (b) ako je ugovoreno plaćanje pouzećem ili plaćanjem nakon isporuke, nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora.

4.2 Datum otpreme bit će dan na koji ćemo proizvod predati prijevozniku.

4.3 Ne odgovaramo za nemogućnost isporuke ili za kašnjenja u isporuci ukoliko su uzrokovani višom silom ili drugim događajima koji nisu bili predviđeni u vrijeme sklapanja ugovora (npr. Prekidi rada svih vrsta, poteškoće u nabavi materijala ili električne energije, kašnjenja u prijevozu, štrajkovi, zakonita isključenja, nedostatak radne snage, energije ili sirovina, poteškoće u pribavljanju potrebnih službenih odobrenja, službene mjere ili neisporuka ili netočna ili kasna isporuka od strane dobavljača), za koje nismo odgovorni. U mjeri u kojoj nam takvi događaji znatno otežavaju ili onemogućuju pružanje naših zaliha ili usluga, a prepreka nije samo privremenog trajanja, imamo pravo odustati od ugovora. U slučaju privremenih prepreka, rokovi isporuka i usluga produžit će se ili će se rokovi isporuke i završetka odgoditi za razdoblje prepreke plus odgovarajuće razdoblje uvođenja. Ukoliko se od kupca ne može prihvatiti isporuka ili usluga kao rezultat kašnjenja, on može odustati od ugovora putem neposredne pismene obavijesti.

4.4 Bez prejudiciranja prava Rheonics-a na zadane postavke Kupca, smatrat će se da su rokovi i datumi isporuke produljeni za vremensko razdoblje tijekom kojeg Kupac ne ispunjava svoje obveze prema Rheonics-u. U slučaju da Rheonics ne ispuni svoje obveze, Rheonics će biti odgovoran samo za sve vrste štete u skladu s odjeljkom 10. ovih Uvjeta i odredbi.

4.5 Rheonics zadržava pravo izvršiti isporuku koristeći vlastitu dostavnu organizaciju.

4.6 Rheonics može izvršiti djelomične isporuke i pružiti djelomične usluge ako takva radnja ne bi imala nerazuman utjecaj na kupca.

4.7. Kupac može otkazati ugovor nakon dva neuspješna razdoblja greške, osim ako prepreka nije samo privremene prirode i kašnjenje ne bi bilo nerazumno utjecati na kupca.

4.8 Svako ugovorno ili zakonsko pravo kupca da raskine ugovor, koje kupac ne izvrši u razumnom roku koji je odredio Rheonics, oduzet će se.

5. Pošiljka, osiguranje i prelazak rizika

5.1 Ako izričito nije drugačije ugovoreno, slobodno ćemo odrediti odgovarajući način otpreme i odabrati prijevoznika prema našem razumnom nahođenju.

5.2. Bit ćemo dužni samo pravilno i pravovremeno dostaviti proizvod prijevozniku i nećemo biti odgovorni za kašnjenja uzrokovana prijevoznikom. Bilo koje vrijeme prijevoza koje smo odredili bit će samo neobvezujuće procjene.

5.3 Rizik slučajnog uništenja, oštećenja ili gubitka isporučenog proizvoda prenijet će se na kupca nakon što ga isporučimo proizvodu prijevozniku.

5.3 Ako kupac ne prihvati, Rheonics će imati pravo zahtijevati povrat svih troškova koji su s tim povezani, a rizik od slučajnog pogoršanja, gubitka i uništenja prenijet će na kupca.

5.4 Pošiljku ćemo osigurati od krađe, loma i transporta, štete od požara i vode ili drugih osiguranih rizika, samo na izričitu želju Kupca i na njegov trošak.

6. Plaćanje

6.1 Plaćanje će se izvršiti u cijelosti u roku od 30 dana od datuma računa. Uplata će se smatrati izvršenom na dan kada je Rheonics primio plativu svotu. Mjenice i čekovi smatrat će se plaćanjem tek nakon što su počašćeni i bit će prihvaćeni bez ikakve obveze pravodobnog predstavljanja i pravodobnog prigovora.

6.2 Kupci mogu zadržati ili nadoknaditi dospjele uplate prema vlastitim protutužbama samo ako su neosporene ili ako se utvrdi da su pravno obvezujuće.

6.3 Bilo koje od potraživanja Rheonics-a bit će odmah plativo u slučaju neplaćanja, obavijesti u znak protesta protiv mjenice ili obustave plaćanja Kupca, neovisno o roku mjenica koji su možda već bili prihvaćen. U bilo kojem od gore spomenutih slučajeva, Rheonics će također moći izvršiti preostale isporuke samo uz predujam ili pružanje osiguranja i, ako se takvo predujam ne izvrši ili osigura osiguranje u roku od dva tjedna, otkazati ugovor bez popravljajući drugi rok produženja. To neće utjecati na daljnje zahtjeve.

7. Zadržavanje vlasništva i preprodaja

7.1 Isporučena roba u potpunosti će ostati vlasništvo Rheonics-a (roba prodana uz zadržavanje vlasništva) sve dok sva potraživanja, iz bilo kojih pravnih razloga, ne budu u potpunosti isplaćena.

7.2 Kupac neće imati pravo preprodavati bilo koji proizvod koji smo isporučili i koji još uvijek ostaje pod vlasništvom, osim uz naš prethodni pismeni pristanak.

7.3 Ako treća strana uzme u posjed rezerviranu robu, posebno ovrhom, kupac će joj odmah ukazati na naše vlasništvo i obavijestiti nas o tome, kako bi nam omogućio provedbu naših prava vlasništva.

 

7.4 Ako, u slučaju ponašanja Kupca suprotno ugovoru - posebno zakašnjelom plaćanju - odustanemo od ugovora (slučaj povrata), imamo pravo zahtijevati rezerviranu robu.

8. Softverska prava

8.1 Softverski programi u potpunosti će ostati vlasništvo Rheonics-a. Nijedan program, dokumentacija ili njihova naknadna nadogradnja ne smiju se otkriti bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog pristanka Rheonics-a, niti se mogu kopirati ili kopirati na bilo koji drugi način, čak ni za interne potrebe Kupca, osim jedne sigurnosne kopije iz sigurnosnih razloga. .

8.2 Kupcu se dodjeljuje neisključivo pravo koje se ne može dodijeliti za korištenje softvera, uključujući svu povezanu dokumentaciju i ažuriranja, u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu upravljanja proizvodom, kojoj je takav softver namijenjen. Za programe i dokumentaciju stvorene i isporučene na zahtjev kupca, Rheonics će tom kupcu dodijeliti licence za jednog krajnjeg korisnika za neekskluzivno nenamjenjivo iskorištavanje.

8.3 Tipično nisu dostupni izvorni programi. Za to je potreban poseban pisani sporazum u svakom pojedinom slučaju.

9. Jamstvo

9.1 Roba za koju se tvrdi da je neispravna vraća se tvrtki Rheonics na pregled u izvornom ili ekvivalentnom pakiranju. Rheonics će otkloniti nedostatke ako je jamstveni zahtjev valjan i unutar jamstvenog razdoblja. Rheonics odlučuje hoće li Rheonics otkloniti kvar popravkom ili zamjenom. Reonika snosi samo troškove potrebne za otklanjanje nedostatka.

9.2 Dostavljeni predmeti moraju se pažljivo pregledati odmah nakon isporuke Kupcu ili trećoj strani koju je odredio. Smatra se da ih je kupac odobrio ako mi ne primimo pisanu obavijest o nedostacima u pogledu očiglednih nedostataka ili drugih nedostataka koji su bili prepoznatljivi tijekom neposrednog, pažljivog pregleda u roku od sedam radnih dana nakon isporuke isporučenog predmeta. Što se tiče ostalih nedostataka, smatra se da je isporučene predmete odobrio Kupac ako mi ne primimo pisanu obavijest o nedostacima u roku od sedam radnih dana od otkrivanja nedostatka ili, ako je to bilo ranije, u vrijeme kada je nedostatak bio prepoznatljiv Kupac tijekom uobičajene upotrebe isporučenog predmeta bez bližeg pregleda. Na naš zahtjev, predmet isporuke na koji se odnosi prigovor treba nam se vratiti natrag plaćenim prijevozom. Ako je obavijest o nedostacima opravdana, nadoknadit ćemo troškove najjeftinijeg načina slanja; to se ne odnosi ukoliko troškovi rastu, jer se stavka opskrbe nalazi negdje drugdje, osim mjesta uporabe kako je određeno.

9.3 U slučaju materijalnih nedostataka isporučenih predmeta, u početku smo obvezni popraviti ih ili isporučiti zamjenske dijelove prema našem izboru, koji ćemo izvršiti u odgovarajućem roku. U slučaju kvara, odnosno popravka ili zamjene opskrbe je nemoguće ili nerazumno ili u slučaju odbijanja ili neprimjerenog odgađanja, Kupac može odustati od ugovora ili na odgovarajući način smanjiti kupnju.

9.4 Ako je kvar uzrokovan našom krivnjom, Kupac može zahtijevati naknadu pod uvjetima utvrđenim u § 8.

9.5 Jamstvo se neće primjenjivati ​​u slučaju da kupac modificira isporučeni predmet bez našeg odobrenja ili dopušta da to rade treće strane, a otklanjanje kvara je zbog toga nemoguće ili nerazumno teže. U svakom od ovih slučajeva Kupac snosi dodatne troškove otklanjanja nedostataka uzrokovanih preinakama. Nadalje, jamstvo se neće primjenjivati ​​u slučaju da kupac otvori isporučeni predmet ili ukloni ili ošteti postojeće brtve bez našeg odobrenja, osim ako otvaranje isporučenog predmeta nije neophodno za njegovu namjeravanu uporabu ili ako kupac dokaže da je otvaranje isporučenog predmeta ili uklanjanje ili oštećenje brtve nije uzrokovalo ili pojačalo kvar.

9.6 Isporuka rabljenih predmeta dogovorena u pojedinačnim slučajevima s Kupcem vrši se isključujući bilo kakvo jamstvo.

9.5 Sva prava Kupca na primanje štete ili naknade podliježu odredbama u odjeljku 10. ovih Uvjeta i odredbi.

9.6 Specifikacije robe tvrtke Rheonics, posebno slike, crteži, podaci o težini, mjeri i kapacitetu sadržani u ponudama i brošurama smatraju se prosječnim podacima. Takve specifikacije i podaci ni na koji način neće predstavljati jamstvo kvalitete, već samo opis ili označavanje robe.

9.7 Ako se u potvrdi narudžbe izričito ne dogovore ograničenja za varijacije, dopuštene su takve varijacije koje su uobičajene u trgovini.

9.8 Reonics ne prihvaća nikakvu odgovornost za nedostatke u isporučenoj robi ako su uzrokovani normalnim trošenjem. Kupac nema prava protiv Rheonics-a u vezi s nedostacima na robi koja se prodaje kao niža klasa ili rabljena roba.

9.9 Bilo koje jamstvo prestaje važiti ako se ne poštuju upute za rad ili održavanje, ako se izvrše promjene u isporukama ili uslugama, ako se zamijene dijelovi ili upotrijebljeni materijali koji nisu u skladu s izvornim specifikacijama proizvoda tvrtke Rheonics, osim ako kupac ne može dokazati da predmetni je kvar rezultat drugog uzroka.

9.10 Pod uvjetom da je kupac trgovac, kupac je dužan obavijestiti Rheonics o nedostacima pismenim putem ili faksom.

9.11 Zastara za zahtjeve za nedostatke iznosi 12 mjeseci. Ovo se neće primjenjivati ​​na zahtjeve kupca za naknadu štete na temelju tjelesne ili zdravstvene štete uzrokovane nedostatkom za koji je Rheonics odgovoran ili zahtjeve za naknadu štete na temelju namjernog ili grubog nemara Rheonics-a.

10. Ograničena odgovornost

10.1 Naša odgovornost za štetu, bez obzira na zakonsku osnovu, ali posebno zbog nemogućnosti, kašnjenja, neispravne ili neispravne isporuke, kršenja ugovora, kršenja dužnosti tijekom pregovora o ugovoru i delikta, ovisi o našoj krivnji u svaki slučaj, ograničen u skladu s ovim odjeljkom 10.

10.2 Ne odgovaramo u slučaju jednostavnog nemara naših tijela, partnera koji imaju pravo nastupati kao zastupnici, zakonski zastupnici, zaposlenici ili drugi zastupnici, osim ako nisu prekršene bitne ugovorne obveze. Bitne za ugovor smatraju se obvezama za brzu isporuku i ugradnju predmeta isporuke, njenom nedostatku koji ne utječu samo marginalno na funkciju ili uporabu, kao i dužnosti savjetovanja, zaštite i njege, koje kupcu omogućuju korištenje predmeta isporuke u skladu s ugovorom ili koji služe u svrhu zaštite života i udjela Kupca ili njegovog osoblja ili imovine Kupca od znatne štete.

10.3 U mjeri u kojoj smo odgovorni za štetu na temelju i u skladu s odjeljkom 10. pododjeljka 2., naša odgovornost ograničena je na štetu koju smo predviđali prilikom zaključenja ugovora kao moguću posljedicu ugovorne povrede ili koja je, uzimajući u obzir okolnosti, trebali smo predvidjeti primjenjujući potrebnu pažnju i pažnju. Nadalje, neizravna šteta i posljedična šteta koja proizlazi iz nedostataka na pošiljci predmet su naknade samo u onoj mjeri u kojoj se takva šteta obično može očekivati ​​kada se predmet isporuke koristi u predviđenu svrhu.

10.4 Rok zastare potraživanja od Rheonics-a - na temelju bilo koje pravne osnove - bit će 12 mjeseci (24 mjeseca u slučaju da je kupac potrošač) od datuma isporuke kupcu, a u slučaju deliktnih potraživanja 12 mjeseci (24 mjeseca u U slučaju da je Kupac potrošač) od datuma kada Kupac sazna ili bi mogao saznati za razloge za potraživanje i za odgovornu osobu, da Kupac nije bio krajnje nemaran. Odredbe ove klauzule neće se primjenjivati ​​u slučajevima namjernih ili grubih povreda dužnosti iz nemara, niti u slučajevima navedenim u odjeljku 10.3 ovih Uvjeta i odredbi.

10.6 Odgovornost Rheonics-a za softver koji isporučuje Rheonics bit će ograničena na odgovornost za gubitke ili izmjene podataka uzrokovanih programom; međutim, Rheonics neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili izmjenu podataka koji bi mogao izbjeći ispunjavanje obveze Kupca da osigura takve podatke u odgovarajućim intervalima i najmanje jednom dnevno.

10.7 Navedena izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se u istoj mjeri u korist naših tijela, partnera koji imaju pravo djelovati kao zastupnici, zakonski zastupnici, zaposlenici ili drugi zastupnici.

10.8 U mjeri u kojoj pružamo tehničke informacije ili djelujemo kao savjetnik, a ovi podaci ili savjeti nisu dio ugovoreno ugovorenog opsega usluga koje se nama duguju, to se radi besplatno i uz isključenje bilo kakve odgovornosti.

11. Prava industrijskog vlasništva, autorska prava

11.1 U slučaju potraživanja od Kupca zbog kršenja prava industrijskog vlasništva ili autorskih prava pri korištenju isporuka ili usluga koje pruža Rheonics u skladu s ugovorno definiranim načinom, Rheonics je odgovoran za stjecanje prava da Kupac nastavi koristiti takve isporuke ili usluge, pod uvjetom da kupac odmah pismeno obavijesti o takvim zahtjevima treće strane i da Rheonics ima pravo na poduzimanje svih odgovarajućih obrambenih i izvansudskih radnji. Ako se, unatoč takvim radnjama, pokaže nemogućim nastaviti koristiti isporuke ili usluge koje pruža Rheonics pod razumnim ekonomskim uvjetima, podrazumijeva se da je dogovoreno da Rheonics može, prema odluci Rheonics, izmijeniti ili zamijeniti određenu isporuku ili uslugu za uklanjanje pravnog nedostatka ili vratiti takvu isporuku ili uslugu povratom prodajne cijene koja je prethodno plaćena Rheonics-u, umanjenu za određeni odbitak zbog starosti dostavljanja ili usluge o kojoj je riječ.

11.2 Kupac neće imati daljnjih potraživanja koja se odnose na kršenje industrijskog vlasništva ili autorskih prava pod uvjetom da Rheonics nije prekršio bitne ugovorne dužnosti, niti namjerno ili grubo nepažnjom prekršio ugovorne dužnosti. Rheonics nema nikakvih obveza u skladu s odjeljkom 11.1 u slučaju da su kršenja prava uzrokovana iskorištavanjem isporuka ili usluga koje isporučuje Rheonics na bilo koji drugi način osim ugovorenog definiranja ili ako ih obavljaju zajedno s bilo kojom drugom isporukom ili uslugom Rheonics.

12. Zbrinjavanje

12.1 Kupac je dužan pažljivo promatrati dokumente koji prate robu i osigurati ispravno raspolaganje robom u skladu s primjenjivim zakonom.

12.2 U slučaju da je kupac trgovac, kupac je dužan raspolagati robom o svom trošku. Kupac je obvezan prenijeti ovu obvezu na kupca robe ili njezinih dijelova u slučaju preprodaje robe. U slučaju da je kupac potrošač, primjenjuju se zakonske odredbe o zbrinjavanju otpada.

12.3 Kupcu se dodjeljuje neisključivo pravo korištenja bilo kojeg softvera isporučenog s proizvodom za upotrebu u vezi s proizvodom.

12.4 Kupac nema pravo kopirati softver, osim u svrhu korištenja softvera prema odjeljku 12. pododjeljku 3. ili u sigurnosne kopije.

12.5 Kupac može prenijeti svoja prava na softver bilo kojoj trećoj strani samo ako se istodobno vlasništvo nad relevantnim proizvodom (posebno hardverskim proizvodom) prenese na takvu treću stranu i Kupac ne zadrži bilo kakvu kopiju softver.

12.6 Ako se izričito ne dogovorimo drugačije, nismo obvezni učiniti izvorni kod softvera dostupnim.

12.7 Svi rezultati naših razvojnih usluga ostaju naše intelektualno vlasništvo. To također uključuje izume, ideje, koncepte, dizajne i poboljšanja - bez obzira jesu li patentibilni ili zaštićeni zakonom. Ako izričito nije drugačije ugovoreno, naknade za razvojne usluge ne uključuju prijenos prava industrijskog vlasništva ili autorskih prava na Kupca.

12.8 Zahtjevi kupca koji se odnose na povrede prava industrijskog vlasništva bit će izuzeti, ukoliko je kupac odgovoran za povrede ili ukoliko su povrede prava industrijskog vlasništva prouzročene posebnim zahtjevima koje je odredio kupac, bilo kojom uporabom koju mi ​​ne možemo predvidjeti , promjenama koje je kupac izvršio u isporuci ili upotrebom predmeta isporuke u vezi s drugim artiklima koje nismo isporučili.

13. Povjerljivost i zaštita podataka

13.1 Ako pismeno nije izričito drukčije, nikakvi podaci dani Rheonics-u u vezi s nalozima neće se smatrati povjerljivim, osim ako je njihova povjerljiva priroda očigledna.

13.2 Rheonics ističe da Rheonics može pohranjivati ​​osobne podatke u vezi s ugovornim odnosom i prenositi ih tvrtkama povezanim s Rheonicsom u Rheonics Group.

13.3 Možemo spremiti i obraditi sve podatke koji se odnose na Kupca, u mjeri koja je potrebna u svrhu izvršenja i provedbe kupoprodajnog ugovora i dok god smo dužni čuvati takve podatke u skladu s važećim zakonom.

13.4 Nećemo stavljati na raspolaganje nikakve osobne podatke Kupca drugim trećim stranama bez izričitog pristanka Kupca, osim u mjeri u kojoj je otkrivanje potrebno prema važećem zakonu.

14. Mjerodavno pravo i nadležni sudovi

14.1 Mjesto nadležnosti, pod uvjetom da je kupac trgovac, pravna osoba po javnom pravu ili posebnom fondu prema javnom zakonu, mjesto poslovanja društva Rheonics Group koristeći ove Uvjete i odredbe. Međutim, Rheonics također može pokrenuti sudski postupak protiv Klijenta na mjestu kupca.

14.2 Mjerodavno pravo je Švicarsko pravo uz izuzeće odredaba međunarodnog sukoba zakona i izuzeće Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG), pod uvjetom da je kupac trgovac, osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu.

14.3 Ako bilo koja klauzula ovih Uvjeta ili pravila bude u cijelosti ili djelomično nevaljana ili nevažeća, to neće utjecati na valjanost preostalih klauzula ili njihovih dijelova.

Preuzmite T&C prodaje

U nastavku možete preuzeti dokument Prodajni uvjeti.

Uvjeti i odredbe prodaje tvrtke Rheonics
Traži